อบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาพอเพียง

          วันที่ 6 ก.ค. 2559 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย ท่านคนอง กัลละหะ นายกเทสมนตรี พร้อมด้วยคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์บริการและถ่ายทอกเทคโนโลยีการเกษตร และผู้นำเกษตรในชุมชน ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้ความรู้และศึกษาดุงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า ชั้น 2
 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์