โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังฯ

         วันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายคะนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า โดยมรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานสมาคมหมู่บ้านและ อสม. เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์