กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ลำไยพื้นเมืองของท้องถิ่น

                   เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ลำไยพื้นเมืองของท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิหาคม 2559

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์