ประเมิน LPA ประจำปี 2559

               ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 08:00-12:00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเหมืองง่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 

 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์