ร่วมต้อนขบวนน้ำสรงพระราชทาน 59

นศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นำโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี เจ้าหน้า พนักงาน และประชาชน เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมต้อนรับขบวนนำสรงพระราชทาน งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หรืองาน ๘ เป็ง วัดพระธาตุหริภุญชัย
 

ข่ายโดย: ประชาสัมพันธ์