แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการฯได้ดำเนินการ แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เขต ๑ และ ๒ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 


ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์