โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ (กลุ่มเกษตรกร) 59

                       วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดโครงการการดำเนินงานเฝ้าระวังการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ (กลุ่มเกษตรกร) ตำบลเหมืองง่า ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลาการเปรียญในวัดบ้านหลุก 

 

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์