ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองง่า 59

               ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า
ได้จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาข้อ ๗,๘,๑๐,๑๒,๑๖และข้อ๑๗  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเหมืองง่า
 

 

ข่าวโดย:ประชาสัมพันธ์