รับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น 59

                                               ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยการนำของท่านนายกคนอง กัลละหะ ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น น.ส.ณัฐธีรชา บุญชู นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น และนางอภิชญา แก้วมณีแสง ผู้จัดเก็บข้อมูลบ้านศรีบุญยืน หมู่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์