ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า 59

                             วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า เพื่อรายงานสถานะการเงินของกองทุนฯ ตลอดจนร่วมพิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อมอบสวัสดิการกรณีจบการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุน และพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบสวัสดิการต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า ชั้น ๒

 

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์