มอบใบประกาศนียบัตรอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองแบบคอจีน 59

           วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในตำบลเหมืองง่า กิจกรรมฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองแบบคอจีน (หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ชั้น ๒

ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า