ประชุมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 59

วันที่ 12 พ.ย. 58 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินโครงการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ข้อมูลพื้นฐานรายครอบครัวของประชาชนในตำบลเหมืองง่า สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของเทศบาลตำบลเหมืองง่า
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์