ประชุมสภา ทต.เหมืองง่า วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

วันที่ 21  ก.ย.  58  สภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

เพื่อขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(วาระที่ 1 วาระรับหลักการ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : ณิชนันทน์  นันตาเวียง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 6ว.