การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี 58

ทต.เหมืองง่า จัดให้มีการอบรมโครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 58 ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงาน - เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

โดยมีนายวิจิตร  รักราษฎร์ อัยการ จ.ลำพูน เป็นผู้มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : ณิชนันทน์  นันตาเวียง  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 6ว.