องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ปี 2558

วันที่ 16 ก.ย. 58 นายคนองกัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต จากสำนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองง่าได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต เมื่อปี 2557 และได้พัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายไป ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์