ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2 2558

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลเหมืองง่าได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาข้อราชการเร่งด่วนในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า