อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ให้แก่คณะทำงานพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบล เหมืองง่า โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การเข้าถึงสิทธิผู้ประกันตน ซึ่งจะทำให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับทราบถึงสิทธิ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของตนเองต่อไป