ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/57

วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาล ต.เหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาล ต.เหมืองง่า  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ต.เหมืองง่า ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์