เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต.เหมืองง่า

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.เหมืองง่า ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาล ต.เหมืองง่า โดยมีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ชมจุดสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดิน การทำปุ๋ยหมักไร้กลิ่น การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้าง การจำหน่ายผักปลอดสารพิษ และสินค้า OTOP การให้บริการตัดผมฟรีจากชมรมร้านเสริมสวย ต.เหมืองง่า ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์