การประชุมหารืองานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันพุธที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล

ตำบลเหมืองง่า  ได้จัดให้มีการประชุมหารืองานเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบล

เหมืองง่า   เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ในการศึกษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิต

ประจำวัน  ณ  ห้องประชุม  ชั้น   ๒   สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า