“ร่วมกิจกรรมศูนย์ กศน. อ.เมือง จ.ลำพูน สาขา ๒”

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา  นายคนอง  กัลละหะ  นายกเทศมนตรีตำบล

เหมืองง่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เพื่อ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์   แก่กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕

ตำบล ในอำเภอเมือง

 

และร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลเหมืองง่า

ป้ายศูนย์ประสานงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน 

ป้ายศูนย์อาเซี่ยนศึกษา กศน. อำเภอเมืองลำพูน  

ป้ายศูนย์ กศน. อำเภอเมืองลำพูน สาขา ๒

 

และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  ระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กกต.

จังหวัดลำพูน , สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำพูน , กอ.รมน. จังหวัดลำพูน , อปท , เทศบาลตำบล

เหมืองง่า  และสำนักงาน กศน.  พร้อมร่วมเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ  สิทธิหน้าที่ ความ

ปรองดองสมานฉันท์พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย          

โดยมี ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนสุนทร    นายอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน    มาเป็นประธานเปิดงาน

ณ อาคารเทศบาลตำบลเหมืองง่า (หลังเก่า)