ข่วงวัฒนธรรม ตามวิถีดนตรีพื้นเมือง (ปิดโครงการ)

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นายคนอง  กัลละหะ   นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ง่า   เป็นประธานปิดโครงการข่วงวัฒนธรรม   ตามวิถีดนตรีพื้นเมือง  โดยมีน้อง ๆ  เยาวชน

ที่เข้าร่วมโครงการได้มาแสดงการเล่นดนตรีไทย   ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า  

ณ  ห้องประชุมชั้น  ๒  เทศบาลตำบลเหมืองง่า