อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ อสส.

เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   ที่ผ่านมา   กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเหมืองง่า

ได้จัดกิจกรรม   อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  หรือ  อสส.  ซึ่งได้เชิญนักเรียนในพื้นที่ตำบล

เหมืองง่า  ๕  โรงเรียน   เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นตัวแทนอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม  หรือ  อสส. 

โดยช่วงบ่าย   นายคนอง   กัลละหะ   นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า  ได้มอบใประกาศนีย

บัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม   และกล่าวปิดโครงการอาสามสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

ในช่วงท้าย  ณ  ห้องประชุมชั้น   ๒   เทศบาลตำบลเหมืองง่า