"พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๙ ต.เหมืองง่า"

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบล

เหมืองง่า  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ร่วมพิธีเปิดจ่าย

กระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่  ๙ ตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน

 

โดยมี  ดร.นิรันดร์  ด่านไพบูลย์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  

เป็นประธานพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  

 

ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ได้จัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสำหรับ

ประชาชนตำบลเหมืองง่า   ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำพูน เป็นเงินงบประมาณจำนวน   ๕๐๐,๐๐๐ บาท   (ห้าแสนบาทถ้วน) และ

งบประมาณของเทศบาลตำบลเหมืองง่า จำนวน   ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน   เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการขยาย

เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถ

ใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรททช่วยลดต้นทุนการผลิตเป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นฐานก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา

ท้องถิ่น

 

โดยประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า ในครั้งนี้ประกอบด้วย

ประชาชน หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง , หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแขม , และหมู่ที่ ๘ บ้านหลุก

ตำบลเหมืองง่า   และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ ประชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านล่ามช้าง

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองมูล   ตำบลประตูป่า   รวมทั้งสิ้น ๗๒ ราย