"ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังความรุนแรงตำบลเหมืองง่า"

๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นายคนอง  กัลละหะ  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธาน

ในการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังความรุนแรงในตำบลเหมืองง่า  ตามโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งองค์กรชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่อลดความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงใน

ครอบครัว   มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนผู้หญิงและครอบครัว  ในพื้นที่มีสุขภาพทางเพศที่ดี  

มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศและในครอบครัวลดลงพร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการ

ทำงานด้านสุขภาวะทางเพศความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวซึ่งได้รับ

การสนับสนุน  จากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องผู้หญิง  (สคส.)  

 

 

โดยมี  คุณศรีสังวาลย์   เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทย และคณะทำงานในตำบลเหมืองง่า

เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า