ธรรมะสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลเหมืองง่าและพี่น้องประชาชน   ร่วมโครงการธรรมะพบปะศรัทธาประชาชนตำบลเหมืองง่า             ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๗  ณ วัดสวนลำไย 

  • โดยมีพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ   รองเจ้าคณะอำเภอเมือง วัดประตูป่า                                   เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา