รางวัลการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน จปฐ ปี ๒๕๕๗

เมื่อวันพุธที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลเหมืองง่า  โดยนายคนอง  กัลละหะ  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่าพร้อมคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณจาก  นายอาณัติ  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

  • โดยเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
  • นางวันเพ็ญ  เชียงจันทร์  ประธาน  อสม.  ตำบลเหมืองง่า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑ ผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ปี  ๒๕๕๗
  • นางสาวณัฐธีรชา  บุญชู  นักพัฒนาชุมชน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ปี  ๒๕๕๗

เทศบาลเหมืองง่าจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน  และขอขอบพระคุณมายังพี่น้องประชาชนตำบลเหมืองง่าทุกหลังคาเรือน  ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนในการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  มา  ณ  โอกาสนี้ด้วย