พ่นหมอกควันในพื้นที่ ต.เหมืองง่า

งานควบคุมโรค กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อความปลอดภัยของพีี่น้องประชาชนตำบลเหมืองง่าต่อไป
ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์