จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ก.ค. 57

วันที่ 1 ก.ค. 57 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการฯ ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ ต.เหมืองง่าทั้ง 10 หมู่บ้าน ประจำเดือน ก.ค. 57 By:งานประชาสัมพันธ์