ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

วันที่ 25 มิ.ย. 57 ทต.เหมืองง่า ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการ "ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ซึ่งได้นำนักศึกษาช่างไฟฟ้าระดับ ปวช. และ ปวส. จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูนและวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ร่วมตรวจสอบและแนะนำการติดตั้งสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ ต.เหมืองง่า เพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์