เวทีเสวนาระดับ อปท. สร้างความปรองดองสมานฉันท์

     วันที่ 24 มิ.ย. 57 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรี ต.เหมืองง่า เป็นประธานเปิดการจัดเวทีเสวนาระดับ อปท. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์