โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย

    วันที่ 24 มิ.ย. 57 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ และประธานกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ ต.เหมืองง่า ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและรณรงค์การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ ภายใต้โครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานเทศบาล ต.เหมืองง่า ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์