"การประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า"

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2557 ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน