"แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2557"

เมื่อวันที่ 1 และวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพ เขต 1 และ เขต 2 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557