"ประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย"

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลเหมืองง่าร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า