การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประฐม โหมดเทศ ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า (วาระรับหลักการ)