อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหาร/ผู้สัมผัสอาหารแก่ร้านอาหารและตลาด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน-เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการสุขาภิบาลอาหาร (ยกระดับมาตรฐานตลาดและร้านอาหาร) ในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สำหรับตลาดสด และร้านอาหาร และในการอบรมโครงการฯ ครั้งนี้ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร เจ้าของตลาด ผู้แทนและประธาน อสม. ทั้ง 10 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ตำบลเหมืองง่า

 

 

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม