การประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่า

วันที่ 19 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่าโดยมีคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบยลเหมืองง่า เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ.2564