ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประฐม โหมดเทศ ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมีการพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ อันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

 

มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แก่ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่า

 

ส่งนักวิเคราะห์นโยบายฯไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายคนอง กัละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้เดินทางไปส่งนางสาวฐิติอลีนา ใจเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

ต้อนรับ ผอ.กองการศึกษาฯและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้การต้อนรับ น.ส.ฟ้ากานดา สนิทพระพร โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักบริการงานการศึกษา ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) และคณะจากเทศบาลตำบลประตูป่า และได้ให้การต้อนรับ นายไชยเสถียร ชำนิพร โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) และคณะจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาส่งผู้อำนวยการกองศึกษาฯและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ซึ่งได้โอน/ย้าย มาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

โครงการพัฒนามาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก (DHF) ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก (DHF) ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า โดยมีกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันในสถานที่ราชการ วัด และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า

 

หมวดหมู่รอง