พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลฯ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยพสกนิกรภายในตำบลเหมืองง่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรภายในตำบลเหมืองง่า

 

 

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณถนนเลียบลำเหมืองกลาง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตั้งแต่แยกประตูป่า - แยกโรงพยาบาลลำพูน

 

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรฯ 13 ต.ค. 63

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพิทักษ์ กาวิละ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า และประชาชนจิตอาสา ร่วมกับจังหวัดลำพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำพูน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด แม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้มอบหมายให้นายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรีฯและนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรีฯ มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แก่ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่า

 

เดินทางไปส่ง นางณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายคนอง กัละหะ นายกเทศมนตรีฯ หมอบหมายให้ นายสงกรานต์ สุรินทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้เดินทางไปส่ง นางณิชนันทน์ นันตาเวียง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ณ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

หมวดหมู่รอง