ฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุค

22 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที่ปรึกษานายกฯ และ ผอ. กองสาธารณสุขฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยวิธีรำวงย้อนยุค บ้านวังทอง ม. 4 ต.เหมืองง่า โดยท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านวังทอง สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากประชาชน ตัวแทนประธานประชาคมหมู่บ้าน ตัวแทนสมาชิกสภาฯ ส่วนราชการประจำตำบล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

 

คัดเลือกประธานแม่บ้านตำบล

วันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลเหมืองง่า และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจำตำบลเหมืองง่า ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีแม่บ้านตำบลเหมืองง่า โดยนางนัยนา สังข์ใย ประธานแม่บ้าน บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกให้เป็นประธานแม่บ้านตำบลเหมืองง่าคนใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่นายไสว มโนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจำตำบลเหมืองง่า ในโอกาสที่ได้ลาออกจากราชการก่อนครบอายุราชการ

 
 

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองง่า " กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย " ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองง่า จัดขึ้น ณ บ้านสวนกนกกานต์ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ตัวแทนเด็กและเยาวชนพร้อมผู้ปกครอง ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้แน่นแฟ้น รักและเอื้ออาทรกันยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

"โครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2"

15 ก.ย. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2 กิจกรรมฟื้นฟูความรู้ ประจำปี 2560 โดยมี้คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลฯ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.เหมืองง่า และผู้สูงวัย บ้านวังทอง เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดวังทอง หมู่ 4 ต.เหมืองง่า สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.เหมืองง่า