แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 เขียนโดย kwangmaza 13
รายงงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 เดื่อน มี.ค. 63 เขียนโดย kwangmaza 17
แผนการใช้จ่าย(รวม)งบประมาณ 2563 เขียนโดย kwangmaza 16
รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสของ อปท. ในจังหวัดลำพูน ปีงบ 2563 เขียนโดย kwangmaza 14
แสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2562 เขียนโดย kwangmaza 17
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาสที่ 2 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 เขียนโดย kwangmaza 13
รายงานการเงินปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย kwangmaza 20
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ เขียนโดย kwangmaza 12
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนฯที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เขียนโดย kwangmaza 12
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 เขียนโดย kwangmaza 14