แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬากลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ รวมทั้งสิ้น 22 รายการ เขียนโดย adminmng 1
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ที่ 1 ขัวมุงข้ามลำเหมืองปิงห่าง เขียนโดย adminmng 12
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ซอยข้างร้านเมืองใจบริการ ด้านทิศใต้ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 16
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ข้างถนนสายป่าขามถึงหนองช้างคืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 25
ราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 21
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 (บ้านนายบรรจง-สุดซอย) ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 20
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ซอยเกษตร ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 26
ราคากลางจัดซื้อถุงดำใส่ขยะประทับตราสัญลักษณ์/ข้อความ ขนาด 28 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว หนา 0.14 มม. รูปแบบรายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลเหมืองง่ากำหนด จำนวน 5,000.00 กิโลกรัม เขียนโดย adminmng 21
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 21
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 10 จุดเริ่มต้นถนนสายจ่าแส้ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 23