แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบแสดงทางฐานะทางการเงิน เขียนโดย adminmng 120
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 เขียนโดย adminmng 111
ราคากลางโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ณ บ้านหัวยาง หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อกับบ้านป่าแขม หมู่ที่ ๗ เขียนโดย adminmng 122
ราคากลางโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ณ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๙ ซอยเหมืองฟ้าผ่า เขียนโดย adminmng 104
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหลุก ซอยข้างบ้านลุงแปง (เสาหลักบ้าน) เขียนโดย adminmng 155
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหลุก ซอยข้างบ้านนายคำสุข ใจเพียร เขียนโดย adminmng 107
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายมูลทรัพย์ มณีรัตน์ เขียนโดย adminmng 133
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยด้านหลังโรงเรียนอนุบาลบุญยวง เขียนโดย adminmng 114
ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองปิงห่าง หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง เขตติดต่อตำบลอุโมงค์ เขียนโดย adminmng 126
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านวังทอง ซอยข้างบ้าน นายคำจันทร์ กันทะวงค์วาร เขียนโดย adminmng 128