มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทน

มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทน