MOUจ้างงานคนพิการ

วันที่ 23 ธ.ค.2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ร่วมพีธีลงนามในสัญญาจ้างงานคนพิการในชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำพูน ซึ่งจัดโดย สนง.พมจ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่า/นายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน มีการลงนามจ้างงานคนพิการใน อปท. 33 คน โดยบริษัทเอกชนเป็นผู้จ้างงานให้คนพิการทำงานในสถานประกอบการในชุมชน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมลงนามสัญญาจ้างคนพิการ 2 ราย ดังนี้ 1.น.ส.อุบลวรรณ สุวรรณทอง ม.10 พิการทางหู จ้างงานโดย บ.โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย จำกัด) HOYA OPTICS (THANDLAND) LTD. 2. นายนรุตม์ กุณะแสงคำ ม.9 พิการทางจิตใจ จ้างงานโดย บ.ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี (SCHAFFNER) โดยทั้ง 2 จะเข้าทำงานในกองสวัสดิการสังคม และศูนย์บริการคนพิการ ทต.เหมืองง่า เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. 60 อัตราค่าจ้างวันละ 305 บาท/วัน ในวันเวลาทำงานราชการ

 

 

 

 

 

Prev Next

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBusiness Continuity Plan - BCP) ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

Read more

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 ต้องทำอย่างไร?

Read more

รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดื่อน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Read more
ส่งนักวิเคราะห์นโยบายฯไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการส่งนักวิเคราะห์นโยบายฯไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายคนอง กัละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล [ ... ]

ต้อนรับ ผอ.กองการศึกษาฯและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนต้อนรับ ผอ.กองการศึกษาฯและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริ [ ... ]

โครงการพัฒนามาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก (DHF) ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนามาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก (DHF) ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินโครงการพ [ ... ]

ตรวจติดตามสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่าตรวจติดตามสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า...

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละ [ ... ]

มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกรณีจบการศึกษา 2563มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกรณีจบการศึกษา 2563...

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน [ ... ]

การประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่าการประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่า...

วันที่ 19 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายก [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ