พิจารณาอนุมัติโครงการ สปสช. 59

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่าและคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ปี 2559 จำนวน 9 โครงการดังนี้
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี งบประมาณ 11,650 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและสมอง  งบประมาณ 15,600 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
3.โครงการป้องกันและแก้ไขการฆ่าตัวตายในชุมชน งบประมาณ 22,450 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
4.โครงการ อสม.รวมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 32,630 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม อสม. ตำบลเหมืองง่า
5.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน งบประมาณ 30,450 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม อสม. ตำบลเหมืองง่า
6.โครงการ To Be Number One รวมพลังบ้านต้นผึ้งปลอดยาเสพติด งบประมาณ 25,200 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ เตยหอม
7.โครงการ To Be Number One รวมพลังบ้านป่าขามปลอดยาเสพติด งบประมาณ 25,200 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนัญชัย มาแก้ว
8.โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในกลุ่มวัยทำงาน งบประมาณ 18,050 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมบัติ ปัญญาธรรม
9.โครงการรวมพลคนรักสุขภาพตำบลเหมืองง่า งบประมาณ 116,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์

Prev Next

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBusiness Continuity Plan - BCP) ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

Read more

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 ต้องทำอย่างไร?

Read more

รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดื่อน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Read more
ส่งนักวิเคราะห์นโยบายฯไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการส่งนักวิเคราะห์นโยบายฯไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายคนอง กัละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล [ ... ]

ต้อนรับ ผอ.กองการศึกษาฯและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนต้อนรับ ผอ.กองการศึกษาฯและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริ [ ... ]

โครงการพัฒนามาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก (DHF) ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนามาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก (DHF) ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินโครงการพ [ ... ]

ตรวจติดตามสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่าตรวจติดตามสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า...

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละ [ ... ]

มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกรณีจบการศึกษา 2563มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกรณีจบการศึกษา 2563...

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน [ ... ]

การประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่าการประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่า...

วันที่ 19 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายก [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ