พิจารณาอนุมัติโครงการ สปสช. 59

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่าและคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ปี 2559 จำนวน 9 โครงการดังนี้
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี งบประมาณ 11,650 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและสมอง  งบประมาณ 15,600 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
3.โครงการป้องกันและแก้ไขการฆ่าตัวตายในชุมชน งบประมาณ 22,450 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.เหมืองง่า
4.โครงการ อสม.รวมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 32,630 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม อสม. ตำบลเหมืองง่า
5.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชน งบประมาณ 30,450 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม อสม. ตำบลเหมืองง่า
6.โครงการ To Be Number One รวมพลังบ้านต้นผึ้งปลอดยาเสพติด งบประมาณ 25,200 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ เตยหอม
7.โครงการ To Be Number One รวมพลังบ้านป่าขามปลอดยาเสพติด งบประมาณ 25,200 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนัญชัย มาแก้ว
8.โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในกลุ่มวัยทำงาน งบประมาณ 18,050 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมบัติ ปัญญาธรรม
9.โครงการรวมพลคนรักสุขภาพตำบลเหมืองง่า งบประมาณ 116,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลเหมืองง่า

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์

Prev Next

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ ทั้งเจ้าของกิจการรายเก่าและผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัต…

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563.  โดยอัตราชำระภาษีป้ายใหม่มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2564

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563. โดยอัตราชำระภาษีป้ายใหม่มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2564

Read more

ประกาศ การรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ การรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563

Read more

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อม…

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่าในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

Read more
โครงการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติสำหรับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564โครงการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติสำหรับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ [ ... ]

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัวในตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัวในตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่านายคนอง กัลละหะ นาย [ ... ]

มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ไ [ ... ]

 เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 ชั่วโมงการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 ชั่วโมงการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน...

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 ชั่วโมงการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมหลั [ ... ]

โครงการประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2564โครงการประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2564...

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบ [ ... ]

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2564โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2564...

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ