"พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๙ ต.เหมืองง่า"

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบล

เหมืองง่า  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ร่วมพิธีเปิดจ่าย

กระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่  ๙ ตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน

 

โดยมี  ดร.นิรันดร์  ด่านไพบูลย์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  

เป็นประธานพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  

 

ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ได้จัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสำหรับ

ประชาชนตำบลเหมืองง่า   ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำพูน เป็นเงินงบประมาณจำนวน   ๕๐๐,๐๐๐ บาท   (ห้าแสนบาทถ้วน) และ

งบประมาณของเทศบาลตำบลเหมืองง่า จำนวน   ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน   เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการขยาย

เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถ

ใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรททช่วยลดต้นทุนการผลิตเป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นฐานก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา

ท้องถิ่น

 

โดยประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า ในครั้งนี้ประกอบด้วย

ประชาชน หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง , หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแขม , และหมู่ที่ ๘ บ้านหลุก

ตำบลเหมืองง่า   และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ ประชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านล่ามช้าง

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองมูล   ตำบลประตูป่า   รวมทั้งสิ้น ๗๒ ราย 

 

 

 

 

 

Prev Next

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBusiness Continuity Plan - BCP) ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

Read more

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 ต้องทำอย่างไร?

Read more

รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดื่อน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Read more
ส่งนักวิเคราะห์นโยบายฯไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการส่งนักวิเคราะห์นโยบายฯไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายคนอง กัละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล [ ... ]

ต้อนรับ ผอ.กองการศึกษาฯและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนต้อนรับ ผอ.กองการศึกษาฯและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริ [ ... ]

โครงการพัฒนามาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก (DHF) ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนามาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก (DHF) ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินโครงการพ [ ... ]

ตรวจติดตามสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่าตรวจติดตามสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหมืองง่า...

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละ [ ... ]

มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกรณีจบการศึกษา 2563มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกกรณีจบการศึกษา 2563...

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน [ ... ]

การประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่าการประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่า...

วันที่ 19 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายก [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ