"พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๙ ต.เหมืองง่า"

วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบล

เหมืองง่า  พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ร่วมพิธีเปิดจ่าย

กระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่  ๙ ตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน

 

โดยมี  ดร.นิรันดร์  ด่านไพบูลย์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  

เป็นประธานพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  

 

ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ได้จัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสำหรับ

ประชาชนตำบลเหมืองง่า   ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำพูน เป็นเงินงบประมาณจำนวน   ๕๐๐,๐๐๐ บาท   (ห้าแสนบาทถ้วน) และ

งบประมาณของเทศบาลตำบลเหมืองง่า จำนวน   ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน   เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการขยาย

เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถ

ใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรททช่วยลดต้นทุนการผลิตเป็นการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นฐานก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา

ท้องถิ่น

 

โดยประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า ในครั้งนี้ประกอบด้วย

ประชาชน หมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง , หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแขม , และหมู่ที่ ๘ บ้านหลุก

ตำบลเหมืองง่า   และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ ประชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านล่ามช้าง

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองมูล   ตำบลประตูป่า   รวมทั้งสิ้น ๗๒ ราย 

 

 

 

 

 

Prev Next

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  

Read more

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ ทั้งเจ้าของกิจการรายเก่าและผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัต…

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563.  โดยอัตราชำระภาษีป้ายใหม่มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2564

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563. โดยอัตราชำระภาษีป้ายใหม่มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2564

Read more

ประกาศ การรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ การรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563

Read more
โครงการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติสำหรับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564โครงการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติสำหรับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ [ ... ]

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัวในตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัวในตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่านายคนอง กัลละหะ นาย [ ... ]

มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ไ [ ... ]

 เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 ชั่วโมงการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 ชั่วโมงการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน...

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 ชั่วโมงการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมหลั [ ... ]

โครงการประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2564โครงการประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2564...

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบ [ ... ]

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2564โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2564...

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ