Prev Next

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาษี

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี พ.ศ. 2561 โดยการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรองร...

Read more

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้าย และการประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบกิจการค้า ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2561 พื้นที่ ม.1 และ ม.3 ระหว่างวันที่ 5 - 30 มีนาคม 2561 รายล...

Read more
หารือช่วยเหลือเกษตรกรหารือช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดให้มีก [ ... ]

ฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุคฟื้นฟูสุขภาพโดยวิธีรำวงย้อนยุค

22 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายสมิง ศรีเลศิลป์ ที [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่าประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า...

วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ ... ]

คัดเลือกประธานแม่บ้านตำบลคัดเลือกประธานแม่บ้านตำบล

วันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายก [ ... ]

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธา [ ... ]

 "โครงการผู้สูงวัยพลานามัยดี ชีวีเป็นสุข ห่างไกลโรค ครั้งที่ 2"...

15 ก.ย. 60 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ